มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนในประเทศไทย

17 ธันวาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนในประเทศไทย


วันนี้ (วันที่ 17 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00-11.30 น. (เวลาประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนในประเทศไทย (Seminar on the Construction of Chinese as a Discipline in Thailand) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University) สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ma Jianfei ผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Prof. Liu Li อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ในการกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดงานดังกล่าวในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา เรื่อง รูปแบบใหม่ของการจัดทำหลักสูตรภาษาจีนในประเทศไทย โดยมีคณาจารย์และผู้แทนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศจีน และมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในงานสัมมนาดังกล่าว รวมกว่า 30 สถาบัน

          

               

               
ขอขอบคุณภาพ-ข่าว : จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th