มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53

18 ธันวาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มร.ชม. เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53
                    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพ ด้วยแนวคิด “การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบ Zoom cloud meeting และ Facebook Live เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
                    ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งนี้ จัดการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 5 กลุ่มวิขา ได้แก่ กลุ่มวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มอื่น ๆ อาทิ ศาสตร์พระราชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกเครือข่ายสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมพิจารณาบทความ โดยมีบทความที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 146 บทความ และผู้สนใจรับฟังการนำเสนอผลงาน จำนวน 350 คน จาก 76 หน่วยงาน
                    ในการนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากภาคีสมาชิกราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 “ และ การบรรยาย “การวิจัยและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” โดย ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567466 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558