มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ คุณประโยชน์ของต้นลาน - ต้นหมากต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา

20 ธันวาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้

คุณประโยชน์ของต้นลาน - ต้นหมากต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา 
          ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 นำโดย อ.อดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการดำเนินโครงการองค์ความรู้จากลานหมากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายากในล้านนา : การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอด  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน คือ 1) การสานหงส์จากใบลาน   2) การทำปิ่นปักผมจากใบลาน  3) การทำโมบายปลาตะเพียนจากใบลาน   4) การทำพวงกุญแจจากใบลาน  5) การทำเครื่องประดับด้วยวัสดุใบลาน6) ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน  7) การทำที่คั่นหนังสือจากใบลาน  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของต้นลานต้นหมากที่มีต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมล้านนา  โดยการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลานครั้งนี้ มีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงและต่อยอดองค์ความรู้จากลานหมาก ให้คงอยู่สืบต่อไป


ภาพ – ข้อมูล: นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8561139 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558