มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565

21 ธันวาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แถลงว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 98 แห่งการพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาจากประเทศกัมพูชาและลาว ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทย) ประเทศละ 70 ทุน รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 140 ทุน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mss2022.cmru.ac.th/ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th