มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล

25 ธันวาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด

เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางลัดดา  พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจของชุมชน          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท  โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศฯ (BTC) ได้ประสานและจัดหาทีมงานวิทยากรในการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนกำหนดในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเป็นผู้ประกอบการที่ ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล” วิทยากรโดย อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, หัวข้อบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟน” วิทยากร อาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง อาจารย์รินลภัส เกตุวีระพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมงานวิทยากร  หัวข้อ “การเตรียม Content เพื่อการประชาสัมพันธ์บนตลาดดิจิทัล และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดดิจิทัล” โดย อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนการส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงสินค้า” วิทยากรโดย อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจำภาควิชาตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)   

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th