มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ประจำปี 2564

29 ธันวาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ

“นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ประจำปี 2564
 

เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”ประจำปี 2564 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ  และบรรยายพิเศษ  เรื่อง “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพสู่การพัฒนาความยั่งยืน” ภายในงานมีการเสวนาร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ  Smart Farm เพื่อชุมชนสังคมเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมเสวนา  อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวข้อ  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อชุมชน ผู้ร่วมเสวนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ หัวข้อ Re-considered University’s Roles and Collaboration to Empower YSF 4.0 in Upland Community ผู้ร่วมเสวนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ในส่วนของการนำเสนองานทางวิชาการ มีนักวิจัยของมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วม นำเสนองานวิจัย ทั้งภาคบรรยาย และโปสเตอร์ จำนวน 7 ผลงานวิจัย ได้แก่

1. ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง

2. ผลงานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ชุมชน สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์

3. ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบนำสื่อทำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19โดย ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

4. ผลงานวิจัยเรื่อง แกรฟีนสะอาดจากใบสับปะรด โดย ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์

5. ผลงานวิจัยเรื่อง การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานโครงการเพิ่มเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ดร.โฆษิต ไชยประสิทธิ์

6. ผลงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลำไยอินทรีย์อบแห้งในระหว่างการเก็บรักษา โดย อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี และ 7. ผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษาสมบัติของดินโคลนและผลของเอนไซม์เซลลูเลสต่อการผลิตผ้าหมักโคลน ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)   

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8561199 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558