มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
                    วันที่ 1 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ประธานชมรมอาจารย์และข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนตัวแทนชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 29 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โอกาสนี้ได้รับเมตตาจากพระครูธีรสุตพจน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามี) เป็นประธานสงฆ์
                    หลังจากเสร็จพิธีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบปฏิทินที่ระลึกประจำปีพุทธศักราช 2565 แด่คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส และขอพรปีใหม่ จากอาจารย์ประยูร อำไพพันธุ์ ตัวแทนคณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราช 2565
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567412 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558