มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

 

มร.ชม. ร่วมกับ หอการค้าไทย

จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 


                                                    

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะด้านธุรกิจและการเตรียมเข้าสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบกิจ  อิสรชีววัฒน์   รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปาฐกถาพิเศษ มุมมองและความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริวัตร  ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมโครงการ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อความรู้ทักษะด้านธุรกิจ และ หัวข้อการเตรียมเข้าสถานประกอบการ โดย ดร.วีรินยาอร  เหลืองบริบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านการค้นหาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรพร้อมคณะวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน


การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์กรณีศึกษาจากเครือข่ายหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 องค์กร/ธุรกิจ โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จำนวน 137,000 บาท เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนคุณภาพในการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ให้มีทักษะผู้ประกอบการ  สู่การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และการร่วมผลิตหลักสูตรต่างๆ ในอนาคต มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่   วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567446 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558