มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมกับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากต้นลานต้นหมาก จำนวน 7 หลักสูตร

 

มร.ชม. ร่วมกับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จัดกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากต้นลานต้นหมาก จำนวน 7 หลักสูตร

                          เมื่อวันที่ 8 – 9  มกราคม 2565   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ นำโดย อาจารย์วิเศษ ฟองตา รองผู้อำนวยการ  ได้ดำเนินโครงการองค์ความรู้จากลานหมากและพันธุ์ไม้พื้นเมือง หายากในล้านนา : การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  โดยมีการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากต้นลานต้นหมาก การติดตามประเมินผล การนำเสนอผลงานหัตถกรรมจากต้นลานต้นหมากของผู้เข้าร่วมโครงการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ซึ่งมีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตร เทคนิคการตลาดเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบลาน : วิทยากรโดย นางสาวประไพ สุขดำรงวนา, หลักสูตรเทคนิคการคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานหัตถกรรมจากใบลานให้ร่วมสมัย : วิทยากรโดย นายชลาพันธ์ ดวงปากดี, หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผ่านการเล่าเรื่องราวในการออกแบบผลิตภัณฑ์ : วิทยากรโดย นางสาวพรธีรา งามจารุศศิธร , หลักสูตรเทคนิคการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบลาน : วิทยากรโดย อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร, หลักสูตรเทคนิคด้านหลักการทางศิลปะสู่การพัฒนางานหัตถกรรมจากใบลาน : วิทยากรโดย นายนิทัศน์ อินถานันท์,  หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบลาน : วิทยากรโดย นายภูบดินทร์ ธรรมศิลป์ และหลักสูตรเทคนิคการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบลาน : วิทยากรโดย นางสาวพิกุล กู้เกียรติกุญชร        


  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหัตถกรรมจากต้นลานต้นหมาก  ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดองค์ความรู้หัตถกรรมล้านนาจากต้นลาน ต้นหมากมาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป

 

ภาพ – ข้อมูล: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เชียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)   

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567449 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558