มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล และสำนักงานอธิการบดี มร.ชม.

25 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


            เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดยอาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วัชระ ไทยบัณฑิตย์ ข่าว // ภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

    คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074427 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558