มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. MOU ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย 6 แห่ง มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

6 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย 6 แห่ง มุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเครือข่าย โดยมี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการ และบุคลากรของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และปลูกฝังความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ในการนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการแพทย์แผนไทย ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้ง 6 โรงพยาบาล ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี นายแพทย์สมิต ศมพันธุ์พงศ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน นายแพทย์เผ่าพงศ์ สุนทร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง พันโท นายแพทย์ศุภชัย คูสุวรรณ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ และหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย คุณพงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ  โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

 ภาพ - ข่าว  :  นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)   

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th