มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา รับสมัครนักศึกษาโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

17 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รับสมัครนักศึกษาโครงการครูอาสา ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสา ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.2565-2566 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีประสบการณ์ในการเผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย-ล้านนา และได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน (ด้านดนตรีไทย-ล้านนา จำนวน 2 ทุน และด้านนาฏศิลป์ไทย-ล้านนา จำนวน 2 ทุน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี (เดือนสิงหาคม 2565 – สิงหาคม 2566)  นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2565 (ใบสมัครแนบท้ายข่าว) โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.culture.cmru.ac.th

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th