มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Pre-University เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

17 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Pre-University เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Pre-University ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,150 คน แบ่งเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 คน จำนวน 993 คน ผู้นำสาขาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 140 คน และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 17 คน
                    การจัดโครงการ Pre-University ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ได้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนนักศึกษาจะได้ร่วมกิจกรรมพบปะกับพี่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนักศึกษาครู CMRU Model สื่อสารสร้างสรรค์รู้ทันสื่อ กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรและหน่วยกิจกรรม CMRU Model กิจกรรมหาแววความเป็นครู CMRU Model ในตัวคุณ กิจกรรม Pre-U สร้างสัมพันธ์นักศึกษา CMRU Model กิจกรรมพี่สโมฯพบน้อง พาเพื่อนพ้องมาทำงาน SMO 65 และกิจกรรม Pre University Freshy Music for EDU 65 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในช่วงของการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนและรุ่นพี่นักศึกษาครูในการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
ข้อมูล : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th