มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม จัดประชุมเครือข่ายผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ผนึกกำลังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปั้นครูดีคืนสู่สังคม

17 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม จัดประชุมเครือข่ายผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

ผนึกกำลังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปั้นครูดีคืนสู่สังคม
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันคะยอม  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่,โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านริมใต้  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่,  โรงเรียนสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านสะลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, โรงเรียน บ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  และโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ ในโอกาสร่วมการประชุมเครือข่ายผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนสอนนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 28 คน ซึ่งคัดเลือกจากตำบลพื้นที่เป้าหมายของโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน และลำพูน
ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

ติดตามประมวลภาพการประชุม >> Click

ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th