มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

adiCET ขับเคลื่อนระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) สู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

17 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 adiCET ขับเคลื่อนระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) สู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

             เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าดำเนินการติดตั้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 (adiDUST) ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะบุคลากรเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลคุณภาพอากาศจาก adiDUST เพื่อต่อยอดโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการร่วมกัน
            ระบบติดตามคุณภาพอากาศ adiDUST ดังกล่าวจะทำให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรู้ข้อมูลคุณภาพอากาศจากฝุ่น PM 2.5 แบบ Real Time โดยจะแสดงผลออนไลน์ ช่วยให้สามารถป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลคุณภาพอากาศดังกล่าวบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารจากฝุ่น PM 2.5
            ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศจากระบบ adiDUST ซึ่งพัฒนาโดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ที่เว็ปไซต์ www.adinnovation.cmru.ac.th/dust หรือ Scan QR Code

ข่าวโดย : นางสาวสุกัญญา  แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th