มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

CMRU Lifelong Learning Centre เชิญชวนผู้สนใจ ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ” รุ่นที่ 2

17 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

CMRU Lifelong Learning Centre เชิญชวนผู้สนใจ ฝึกอบรมหลักสูตร

“เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ” รุ่นที่ 2

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ” รุ่นที่ 2   (Mix Drink Cocktail & Mocktail Training Course) โดยมี อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าของรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ ในฐานะ Trainer & Coach ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่พักแรม บริษัทนำเที่ยวและการท่องเที่ยวชนบท เป็นวิทยากร  ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรมและแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรพื้นฐานการผสมเครื่องดื่ม บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การฝึกทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแผนกเครื่องดื่ม  และบาร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการด้านการผสมเครื่องดื่ม เทคนิคและวิธีการ การทดสอบทักษะการผสมเครื่องดื่ม โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 18 ชั่วโมง กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.course.cmru.ac.th/ภาพ – ข้อมูล: ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)


ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)    

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th