มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

18 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  รศ.ดร.ขาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฯ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมี รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องการศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  และยังมีการบรรยายเรื่องการบันทึกประวัติ การลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย ผศ.เกษรา  ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วย นางยุพิน ธิยานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล และการบรรยายเรื่องการสืบค้นข้อมูลข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  โดย ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ โดยมีนักศึกษาระด้บบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศและ จำนวน 120 คน ก่อนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

ติดตามข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)    

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th