มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ต้อนรับสู่รั้วดำ – เหลือง ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

18 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่

ต้อนรับสู่รั้วดำ – เหลือง ด้วยบรรยากาศอบอุ่น
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการ โดยทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การแนะนำผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสโมสรนักศึกษา การดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา โดย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีนักศึกษาใหม่ร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,181 คน แบ่งเป็นภาคเช้า ได้แก่ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, การพัฒนาชุมชน,ศิลปะการแสดง, นิติศาสตร์, วัฒนธรรมศึกษา, การท่องเที่ยว, ดนตรีสากล, ศิลปะและการออกแบบ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมโครงการและภาคบ่าย  หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสอุตสาหกรรมการบริการ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ และภาษาไทย      


ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัย >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)    


ภาพ – ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)     

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th