มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุน ระดับหัวหน้างาน มุ่งเป้าความสำเร็จขององค์กร

18 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 มร.ชม. จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุน ระดับหัวหน้างาน มุ่งเป้าความสำเร็จขององค์กร


            วันที่ 18 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระดับหัวหน้างาน จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการมองอุปสรรคเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน พร้อมเรียนรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองที่จำเป็นต่อการทำงาน เพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมาย รวมถึงการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ ผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เกตเวย์ จำกัด และบริษัท มายด์ทลูส์ จำกัด พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สร้างสุข เสริมงาน สู่เป้าหมายขององค์กร” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้นำบุคลากรสายสนับสนุน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally โดยแบ่งเป็นกลุ่มสี จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อเข้าฐานกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมความเสียสละและความร่วมมือ กิจกรรมการวางแผนขั้นตอนการทำงาน การช่วยกันสร้างรากฐานขององค์กร กิจกรรมการมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่จุดหมายร่วมกัน กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ การกำหนดบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมการเป็นผู้นำ การบริหารเวลา โดยมีผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรประจำฐาน ณ ลานกิจกรรม โรงแรมแอทพิงค์นครริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าว/ภาพ : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> กล้อง 1 Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> กล้อง 2 Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th