มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขานรับนโยบาย อว. ขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รับสมัคร 852 อัตรา

19 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขานรับนโยบาย อว. ขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”  รับสมัคร 852 อัตรา


            อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เพื่อเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ โดยให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำมหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน กว่า 68,350 คน ร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ


            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สป.อว. ให้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” จำนวน 99 ตำบล แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 64 ตำบล ได้แก่ ตำบลระยะที่ 1 (ตำบลเดิม) จำนวน 44 ตำบล ตำบลระยะที่ 2 (ตำบลใหม่) จำนวน 21 ตำบล และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 34 ตำบล ได้แก่ ตำบลระยะที่ 1 (ตำบลเดิม) จำนวน 25 ตำบล ตำบลระยะที่ 2 (ตำบลใหม่) จำนวน 9 ตำบล            กำหนดรับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565 ประกาศผลวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คุณสมบัติผู้สมัครเป็นบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน หรือเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน จำนวนที่รับสมัครเข้าทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ 562 อัตรา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 290 อัตรา ตำบลเดิม จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 4 คน และผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ 4 คน ตำบลใหม่ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 5 คน และผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ 5 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม ผลักดัน ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และการส่งเริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ในพื้นที่ ระยะเวลา 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565


           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://youtu.be/2sztfdy54oI และสมัครผ่านระบบกลาง https://u2tbcg.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.u2tambon.cmru.ac.th  หรือสอบถามข้อมูล กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น B1 หมายเลขโทรศัพท์ 053 885374


ข่าว/ภาพ : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th