มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565

19 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565
     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลด้านการบริการวิชาการของสำนักทะเบียนและประมวลผล และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลด้านการพัฒนานักศึกษา พร้อมแนะนำหน่วยงานสำคัญภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นี้

ข่าว/ภาพ : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th