มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

20 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.

จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำคณาจารย์ประจำคณะ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยปลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โอกาสนี้ อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และ อ.ดร.พิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี นักวิชาการศึกษาประจำคณะร่วมให้ข้อมูล

 

ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏับัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) 


ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัย >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)    รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th