มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการศาสตร์ทางวิชาการร่วมกับประสบการณ์ทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ

21 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)  กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการศาสตร์ทางวิชาการร่วมกับประสบการณ์ทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ
                    ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber : YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
                    การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางวิซาการร่วมกับประสบการณ์ทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญและขอบข่ายความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับคณาจารย์และนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนสื่อการศึกษาและทรัพยากรอื่นใดที่มีความจำเป็นต่อการส่งเสริมนักศึกษาสูการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว / ภาพ วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th