มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

22 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

                    รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการนำของ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรและการตลาดเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การพลิกโถมสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีคณะผู้บริหารจากสำนักทะเบียนและประมวลผล และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th