มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มร.ชม. นำนักศึกษา ร่วม MOU เพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศึกษา

22 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ  มร.ชม. นำนักศึกษา ร่วม MOU

เพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศึกษา


          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายนิติภูมิ  สานใจ นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยการนำองค์ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

           พร้อมกันนี้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 8 สถาบัน “ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระธาตุกู่สี่ขันธ์ และโรงแรมปางหลวงรีสอร์ทข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล / ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th