มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมโครงการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายออนไลน์

23 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมโครงการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายออนไลน์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.สัญญา  สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายออนไลน์ ณ ห้องอัปสรสปา และห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวลักขณา รุ่งเรือง  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ธาตุวัตถุ การเตรียมสมุนไพร การผสมสมุนไพร การทำยาดมพิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว  ยาหม่องเจล และความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนสื่อออนไลน์ โดยจัดการอบรม เมื่อวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 มีเป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน โดยมี อ.ดร.งามนิจ แสนนำพล ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพ – ข้อมูล : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)


 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click

ติดตามข่าวสารศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th