มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพเพื่อสมทบทุน ก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์

23 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 


คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะศรัทธา ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพเพื่อสมทบทุน

ก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ณ บริเวณเนินเขาด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพองค์พระมหาเจดีย์

ชื่อบัญชี "กองทุนสร้างพระมหาเจดีย์" เลขที่บัญชี 122-1-26782-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  พร้อมจารึก ชื่อ - สกุล เจ้าภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  นายภาคภูมิ ทะนุดี 096 -694 - 5755  และ นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา 065 - 472 - 2529 


ภาพ – ข้อมูล : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)


 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click

ติดตามข่าวสารศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th