มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop เพิ่มศักยภาพครู ด้านการออกแบบวัดและการประเมินผลฯ

26 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop เพิ่มศักยภาพครู
ด้านการออกแบบวัดและการประเมินผลฯ


             เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูด้านการออกแบบวัดและการประเมินผลฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะและมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดยจัดการอบรมเมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีคุณครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 397 คน เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 149 คน สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 151 คน และสาขาเทคโนโลยี จำนวน 97 คน 

ข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล / ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th