มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วจก.มร.ชม.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย GooGle Workspace ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า

27 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย GooGle Workspace” 


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย GooGle Workspace” โดยมี อ.ชยภัทร  พุ่มจันทร์ , อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม และ อ.กุสุมา สีดาเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็น ใน Gmail การแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive การนัดหมายด้วย Calendar การประสานงานด้วย GooGle MEET การทำเอกสารออนไลน์ด้วย DOCS การทำข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย SHEETS และการนำเสนองานแบบมืออาชีพด้วย SLIDES ให้กับผู้ร่วมโครงการจำนวน 30 คน 
ภาพ - ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

(งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)   


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click

ติดตามข่าวสารศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th