มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตสำหรับครูดนตรี เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาและพัฒนาเครือข่ายทางดนตรี

27 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

หลักสูตรดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตสำหรับครูดนตรี

เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาและพัฒนาเครือข่ายทางดนตรี


เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตสำหรับครูดนตรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณแก่คณะวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 


โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนโรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์ และบริษัท ซีทีซี มิวสิคเฮ้าส์ จำกัด โดย คุณทัตพงศ์ สัจจะวาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตสำหรับครูดนตรี แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางวงโยธวาทิตระดับชาติและระดับนานาชาติได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์อรรณพ ภิรมย์ประเมศ จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตลอดจนศิลปินจากยามาฮ่า หรือ Yamaha Artists ได้แก่ อาจารย์ชนกันต์ เลิศทรัพย์อนันต์ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์ และอาจารย์พันธิตร โรจนวาธรรม โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

สำหรับบทเพลงที่บรรเลงในการแสดงผลสัมฤทธิ์ ประกอบไปด้วย

รายการที่ 1 Choral ii

Conductor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล

เพลงลักษณะคอร์รัลเดิมเป็นเพลงยุคบาโรคที่ใช้สำหรับขับร้องในโบสถ์ของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ที่มีการขับร้องประสานเสียงสี่แนวและร้องด้วยภาษาท้องถิ่น ภายหลังนิยมนำมาใช้สำหรับบรรเลงวงดุริยางค์ สำหรับการบรรเลงครั้งนี้เป็นเพลงคอร์รัลที่ประพันธ์ไว้สำหรับบรรเลงด้วยวงดุริยางค์เครื่องเป่า โดยนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นชื่อ ฮิโรชิ โคชินะ

รายการที่ 2 ล่องแม่ปิง

Conductor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล

ล่องแม่ปิง” เพลงพื้นเมืองภาคเหนือไม่ทราบนามผู้แต่ง มีทำนองนุ่มนวลอ่อนหวาน (พูดต่อเอง) บทเพลงล่องแม่ปิงที่ใช้บรรเลงครั้งนี้อาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์ (Yamaha Clarinet Artist) เรียบเรียงขึ้นใหม่จากทำนองเพลงล่องแม่ปิงที่เป็นทำนองเพลงพื้นบ้านเดิม โดยมีการประดับตกแต่งทำนองด้วยเสียงประสานหลายแนวสำหรับให้วงดุริยางค์เครื่องเป่าบรรเลง

รายการที่ 3 The Lazy Song

Conductor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล

The Lazy Song เพลง Alternative pop ของศิลปินบรูโน มาส์ เป็นกระโด่งดังในปี 2011 และได้รับ เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล MP3Music Awards ในสาขา “The BNC Award Best/New/Act” เพลงนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายและถูกผลิตซ้ำในหลายเวอร์ชั่น ซึ่งในการบรรเลงครั้งนี้เป็นฉบับที่เรียบเรียงสำหรับบรรเลงวงดุริยางค์เครื่องเป่าโดยเฉพาะ

รายการที่ 4 Chiang Mai Per – Party

Conductor: อาจารย์พันธิตร โรจน์วาธรรม

“Chiang Mai Per – Party” เป็นบทเพลงสำหรับเครื่องเคาะ ซึ่งประพันธ์ขึ้นเฉพาะสำหรับนักศึกษาบรรเลงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วงโยธวาทิตสำหรับครูดนตรี” ครั้งนี้ โดยอาจารย์พันธิตร โรจน์วาธรรม Yamaha Percussion Artist

ภาพถ่ายกิจกรรมเพิ่มเติม >> Click   Shutter’ลั่น | Facebook

ขอขอบคุณข่าวจาก : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th