มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รณรงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกัน COVID – 19

29 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รณรงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกัน COVID – 19


            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ศรีพัฒน์) เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น 2, 3, 4 และ 5 ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดความเสี่ยงการติดเชื้อภายในสถานศึกษา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมบรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต) ด้านข้างหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 465 คน ในการให้บริการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

ข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  , วัชระ  ไทยบัณฑิตย์ และวัชราวรรณ  กันทา นักประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> กล้อง 1 Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> จุดฉีดศูนย์แม่ริม Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th