มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

อาจารย์ นักศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มร.ชม. ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชน

1 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 อาจารย์ นักศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มร.ชม. ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชน


            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอากาศสะอาด “อัศวินสู้ฝุ่น” เพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม “สบายดีไหมสายน้ำ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำและสายน้ำผ่านกระบวนการตรวจคุณภาพน้ำ ให้แก่แกนนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และครูในสังกัดสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th