มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมรับชม "สารคดีพิธีกินอ้อผญา

4 กรกฏาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมรับชม "สารคดีพิธีกินอ้อผญา
▶️" ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทำสารคดีเพื่อเผยแพร่พิธีกรรม พิธีกินอ้อผญา พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวล้านนาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาพิธีกรรมโบราณของชาวล้านนา อาทิ การวางกระทงดอกไม้และเครื่องสังเวยเพื่อขออนุญาตตัดต้นอ้อก่อนนำไปใช้ในพิธีกินอ้อผญา การจัดเตรียมขันตั้ง  เครื่องบูชาครู และพิธีการเสกอ้อผญาซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง ในยุคสมัยปัจจุบัน โดยได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์ปรัชญา  โสภณปญฺโญ วัดท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่และได้รับเกียรติจาก ดร. ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.สุนทร คำยอด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกินอ้อผญา  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชม สารคดีสั้นที่บันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม    อันทรงคุณค่าได้ที่ https://www.youtube.com/c/culturecmru  หรือ https://www.facebook.com/ilaccmru/ที่มา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) 

ติดตามชมสารคดี >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)      

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th