มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องอัฐบริขาร เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565

4 กรกฏาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษา

ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องอัฐบริขาร เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพื่อนำถวายยังวัดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 วัด ได้แก่  วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, วัดข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,วัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, วัดหนองกู่คำ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,  วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ วัดยางกวง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 755 -5654 คุณโสภณ พรมจิตต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ภาพ – ข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)   


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)      

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th