มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี ART AND DESIGN EXHIBITION 2022

4 กรกฏาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
                     นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี ART AND DESIGN EXHIBITION 2022 

                    รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี ART AND DESIGN EXHIBITION 2022 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฏาคม 2565 ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผลงานแสดงประกอบด้วย ผลงานรับเชิญของคณาจารย์หลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ ผลงานของตัวแทนศิษย์เก่าศิลปกรรม และผลงานของนักศึกษา ปัจจุบัน หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี รวมผลงานจำนวนมากกว่า 200 ผลงาน
                    นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรกที่นำเสนอผลงานระหว่างภาคเรียนการศึกษารวมทุกชั้นปี เพื่อเป็นการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านจิตรกรรมสร้างสรรค์ ประติมากรรมสร้างสรรค์ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อมัลติมีเดียและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการแสดงออกและนำผลงานสร้างสรรค์ของตนเองเผยแพร่ต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดประสบการณ์ในการจัดงานนิทรรศการและทำให้นักศึกษามีความสามัคคีและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th