มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมกำหนดทิศทาง Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ระยะ 5 ปี) พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

4 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมกำหนดทิศทาง Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ระยะ 5 ปี) พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่   


            เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์  บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ ในฐานะรองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นวิทยากร สร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการกำหนดทิศทางแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายและข้อเสนอสำคัญของภูมิภาค สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในการขับเคลื่อนการทำงานการพัฒนาเชิงพื้นที่   

           การจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เจ้าภาพการจัดกิจกรรม) ร่วมกล่าวต้อนรับ ในการนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอและอภิปราย key initiative programs ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 

 ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th