มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ U2T For BCG รอบที่ 3

6 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 มร.ชม. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ U2T For BCG รอบที่ 3 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบที่ 3 รวม 90 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 21 ตำแหน่ง
2. ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง /ประชาชนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 69 ตำแหน่ง
สามารถตรวจสอบตำบลที่รับสมัครได้ที่ : http://www.u2tambon.cmru.ac.th/index.php?ge=view...
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ : https://u2tbcg.com/
.
เงื่อนไขการรับสมัคร
สำหรับบัณฑิตจบใหม่
1. เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
2. มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
3. เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง
.
สำหรับประชาชน
1. เป็นผู้อยู่ในพื้นที่หรือ พื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2.ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ เอกชน
3.ไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
4.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และ อายุ
5.ไม่มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา


เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th