มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น BRIC@CMRU ร่วมงานเปิดตัวศูนย์เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ.พะเยา

6 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น BRIC@CMRU
ร่วมงานเปิดตัวศูนย์เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ.พะเยา


           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ BRIC@CMRU ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อติณัฐ จรดล, นายนิรุจน์ เต็งพงษธร และ นายธนศักดิ์ จารุชาต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงผลงานและกิจกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลำปาง ในงานเปิดตัวศูนย์เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
            โอกาสนี้ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมนำเสนอกิจกรรมเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งนำเสนออุปกรณ์อย่างง่ายสำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างกิจกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง ตามแนวคิด MY Environment (Monitoring by Youth for Environment) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th