มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. มอบโอวาทแก่นักศึกษาทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งข้อคิดการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

6 กรกฏาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


ผู้บริหาร มร.ชม. มอบโอวาทแก่นักศึกษาทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งข้อคิดการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565 เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 


ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 5 คน ได้แก่ Mr. Sopanha Keo เข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ , Mr. Meng Hong Yo  และ Mr. Navoth Heng คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , Mr. Tihong Chhiv และ Miss Bory Ayuthyia Son คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 โอกาสเดียวกันนี้ มีนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน ปีการศึกษา 2565 ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) คือ Mr. Georges Kodjo เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เข้าพบผู้บริหารและบันทึกภาพร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษา

 

 


 

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

 

ภาพ-ข่าว: วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th