มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา ร่วมการอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

7 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา
ร่วมการอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์            สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมการอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล บริษัท Gale ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
          โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.lib.cmru.ac.th/iss/register โดยกรอก Username และ Password เดียวกับ User Account Wifi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 2 หน่วยกิจกรรม ตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 885 911 หรือทาง Facebook Fanpage : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th