มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา โครงการส่งเสริมจิตอาสา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

7 กรกฏาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา โครงการส่งเสริมจิตอาสา

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2565


 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยทาน และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง) ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมจิตอาสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2565

 
ภาพ - ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)      

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th