มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ อบรมความรู้ทักษะ Link Campus Cabling & Networking

7 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ อบรมความรู้ทักษะ Link Campus Cabling & Networking


                เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมโครงการ Link Campus Cabling & Networking 2022 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในบ้านพักอาศัย ทั้งสาย LAN สาย Fiber Optic รวมถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ตลอดจนฝึกทักษะภาคปฏิบัติในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
               การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 28101 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว


ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  >>  Click

ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th