มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 กรกฏาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม  กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย  ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 150 คน
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ

ในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรมเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น
 ภาพ – ข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)      

 

 

 

 

 

         

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th