มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นศท. มร.ชม. เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่

19 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 นศท. มร.ชม. เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่ กาญจนบุรี

                เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 หน่วยนักศึกษาวิชาทหารและเกณฑ์ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมส่งนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยออกเดินทางจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
               ทั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้ารับการฝึกภาคสนาม รวมทั้งสิ้น 196 นายได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ชาย จำนวน 27 นาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ชาย จำนวน 18 นาย เข้ารับการฝึกในวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 หญิง จำนวน 68 นาย เข้ารับการฝึกในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จะมีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 หญิง จำนวน 83 นายเดินทางไปเข้ารับการฝึกในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2565ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th