มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการการบินจำลอง ต้อนรับ นร. รร.สาธิตฯ ร่วมเรียนรู้ภายใต้โครงการ Project Approach

21 กรกฏาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ว.นานาชาติ มร.ชม.

เปิดห้องปฏิบัติการการบินจำลอง ต้อนรับ นร. รร.สาธิตฯ

ร่วมเรียนรู้ภายใต้โครงการ Project Approach
 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คุณครูสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ ครูประจำแผนกปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3/2 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Cabin Mock up) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้ร่วมเรียนรู้ภายใต้โครงการ Project Approach โดยเรียนรู้ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องบิน ลักษณะบุคลิกภาพของนักบินและความรู้ในการเป็นนักบิน เพื่อเปิดโลกทัศน์ ต่อยอดองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นายกิตติพัฒน์  ชาวพรหม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ  เป็นวิทยากรนำชมและให้ความรู้ แก่นักเรียน จำนวน 28 คน ภาพ – ข้อมูล : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ 

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th