มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

25 กรกฏาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง


 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา และ บุคลากร ศิษย์เก่า นำต้นเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ และเมตตาแสดงธรรมเรื่อง “ธรรมมะเข้าพรรษา”แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา


“เข้าพรรษา” เป็นช่วงเวลาของการหยุดการจาริกธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ในช่วงฤดูฝนเพราะพระภิกษุสงฆ์จะไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย สัตว์เล็ก ๆ  ก็ถูกพระภิกษุเหยียบย่ำตายไป สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์หยุดพักการจาริกธุดงค์และกำหนดให้อยู่ปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัย ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ฤดูฝนผ่านพ้นพุทธศาสนิกชนจึงถือโอกาสดังกล่าวบำเพ็ญกุศลฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล พร้อมทั้งนำเครื่องสักการะบูชา เช่น เทียนพรรษาและสิ่งของบริวาร คือ เครื่องใช้จำเป็นไปถวายแก่พระภิกษุ และได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมาจนถึงสมัยปัจจุบัน

 

ภาพ - ข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

 

ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)       

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th