มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มร.ชม. ร่วมกิจกรรม workshop : agent money smart community

25 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มร.ชม. ร่วมกิจกรรม workshop : agent money smart community


          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดกิจกรรม workshop : agent money smart community ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 28 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็น money guide ซึ่ง money guide จะทำหน้าที่ในการชักชวนเพื่อน ๆ ทำกิจกรรม How to : ลดรายจ่าย เก็บตังค์เพื่อออม เก็บตังค์ไปเที่ยว และซื้อรถ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูต้นกล้าการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินเพื่อลดปัญหาหนี้ครูในอนาคตข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th