มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศนอกห้องเรียน เรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ ปลูกป่าเสริมโครงสร้างป่าสน

26 กรกฏาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศนอกห้องเรียน

เรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ ปลูกป่าเสริมโครงสร้างป่าสน
 

อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ ในกิจกรรมปลูกป่าเสริมโครงสร้างป่าสน ร่วมกับทีมวิจัย FORRU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้  โดยปลูกต้นไม้จำนวน 300 ต้น พร้อมทำกิจกรรม workshop เรียนรู้กระบวนการ การเร่งให้เกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติ (Assisted Natural Regeneration: ANR) โดยภายหลังจากนี้จะได้ร่วมดำเนินการเก็บข้อมูล ผลการดำเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลต่อไป

 

         


ภาพ – ข้อมูล : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

 

 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th