มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดข่วงสิงห์

26 กรกฏาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดข่วงสิงห์


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เเละเครื่องไทยทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ขอขอบคุณภาพ-ข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th