มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565

3 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 เป็นผู้ประกอบพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีของสาขาวิชาที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อความสิริมงคลในการศึกษาศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์ของนักศึกษา โดยมีพิธีครอบเศียรครู สร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา อีกทั้งยังมีพิธีการรับมอบความเป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการนี้ยังได้รับความสนใจ จากศิษย์เก่า นักเรียน จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  โรงเรียนจักรคำคณาธร โรงเรียนฮอดวิทยา โรงเรียนเวียงแหง และบุคคลภายนอกผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวน 280 คน
 


ภาพ – ข้อมูลข่าว : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) ติดตามประมวลภาพ >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th